Akreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije ATS za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu SRPS ISO 14001:2015, sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS ISO 45001:2018 i sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008

 

 

Znak IAF se primenjuje samo na Sertifikate izdate za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu  SRPS ISO 9001 i sistem menadžmenta  životnom sredinom prema standardu  SRPS ISO 14001.