Akreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije ATS za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 i sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008