Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta  PANCERT DOO NOVI SAD
na kompetentan, dosledan i nepristrasan način  vrši
proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom,
sistema menadžmenta životnom sredinom,
sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
sistema menadžmenta bezbednošću hrane,
sistema menadžmenta bezbednošću informacija i
sistema menadžmenta energijom
u proizvodnim i uslužnim organizacijama.
Dobrom organizacijom, stručnim, visokoprofesionalnim,
nepristrasnim i nediskriminatorskim
vršenjem sertifikacije integrisanog sistema menadžmenta,
ispunjavamo sve zahteve i potrebe korisnika naših usluga
i društva u celini.


Ciljevi naše politike su:

  • kvalitet usluge kojim se stiče neograničeno poverenje klijenata,
  • poštovanje i primena principa kao smernica za donošenje odluka ,
  • nivo poslovne komunikacije po kojoj će kadrovi DOO PANCERT NOVI SAD biti prepoznatljivi,
  • zapošljavanje i angažovanje visokoobrazovanog kadra,
  • stalno stručno usavršavanje kadrova,
  • partnerski odnosi sa klijentima  i podugovaračima,
  • saradnja sa međunarodnim sertifikacionim telima i  asocijacijama,
  • podizanje nivoa kvaliteta u privredi i društvu.

Sertifikacija sistema menadžmenta se obavlja na kompetentan, dosledan i nepristrasan nacin kroz sopstveni sistem menadžmenta  koji podržava i dokazuje stalno ostvarivanje zahteva  standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

 

 Novi Sad, 01.06.2016.