Pancert Sertifikaciono telo PANCERT za sertifikaciju sistema menadžmenta osnovano je u januaru 2002. godine u okviru Preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba i usluga, a.d. “Jugoinspekt-Novi Sad”, kao samostalna i nezavisna organizaciona celina.Odlukom broj 2281-2/5 od 07.05.2008. osnovano je  Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO izdvajanjem sektora PANCERT.

Osnivač privrednog društva DOO PANCERT NOVI SAD je a.d. “JUGOINSPEKT-NOVI SAD ” i vlasnik je  100 % kapitala. Svi poslovi sertifikacije koje je sektor PANCERT zaključio do 16.05.2008. godine prenose se na novo privredno društvo. Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO NOVI SAD zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 i kompetentno je za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta (sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sistema menadžmenta bezbednošću hrane i sistema menadžmenta bezbednošću informacija) koji su utvrđeni Sertifikatom o akreditaciji  br. 08-004 od 27.04.2023. sa važenjem do 26.04.2027.

Društvo za  sertifikaciju sistema menadžmenta DOO PANCERT, NOVI SAD , Dunavska 23/1,  upisano je  u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, broj upisa BD 72210/2008  od 16.05.2008. Osnovna delatnost Društva za  sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO NOVI SAD obuhvata:
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta kvalitetom u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu  SRPS ISO 9001
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta  životnom sredinom u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu  SRPS ISO 14001
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta bezbednošcu i zdravljem na radu u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu SRPS ISO 45001
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta bezbednošcu informacija u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu SRPS ISO/IEC 27001
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta bezbednošcu hrane u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu SRPS EN ISO 22000
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad HACCP sistemom organizacija prema  Codex Alimentarius CAC/RCP1-1969.Rev 4 (2003.)i Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 5 (2020)
–  proveru, sertifikaciju i nadzor nad sistemom menadžmenta energijom prema standardu SRPS EN ISO 50001.

Poštovani posetici u cilju dobijanja bližih informacija u vezi validnosti sertifikata, organizacija koje su sertifikovane za sisteme menadžmenta, molimo Vas da nas kontaktirate kontakt