ISO 50001:2018 - (Sistem upravljanja energijom) (Energy management systems)

ISO 50001:2018 standard definiše zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta energijom. 

Glavna i osnovna svrha ISO standarda 50001:2018 – sistem upravljanja energijom je pružanje mogućnosti organizaciji da sprovodi sistemski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšavanja energetske efikasnosti uključujući:

  • promovisanje najbolje prakse u upravljanju energijom i insistiranjuse na dobroj praksi u upravljanju energijom;
  • energetsku efikasnost;
  • korišćenje i potrošnju energije.

Standard ISO 50001:2018 – sistem upravljanja energijom uređuje korišćenje i potrošnju energije mislimo na sledeće:

  • Praćenje i uključivanje detaljnih merenja potrošnje energije
  • Uređivanje načina dokumentovanja i sastavljanja izveštaja,
  • Projektovanje i metode za nabavku opreme,sisteme, procese i drugo,
  • Obučavanje osoblja koje doprinosi energetskoj performansi sistema.

Ovaj međunarodno priznati standard, ISO 50001:2018 – sistem upravljanja energijom, primenjuje sve promenljive komponente koje utiču na energetsku efikasnosti i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

ISO 50001:2018 – sistem upravljanja energijom ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom, već omogućava praćenje i analizu potrošnje energije i ujedno daje predloge i mere za unapređenje zatečenog stanja.

ISO 50001:2018 – sistem upravljanja energijom može se primeniti na sve organizacije, bez obzira na veličinu i delatnost, sa ciljem da obezbedi usaglašenost sa svim zahtevima.

Važno je napomenuti da se ovaj ISO standard, prvenstveno oslanja na ISO standard 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom, kao i ISO 14001:2015 sistem upravljanja zaštitom životne sredine.