Osnivač privrednog društva DOO PANCERT NOVI SAD je a.d. “JUGOINSPEKT-NOVI SAD ” i vlasnik je  100 % kapitala. Svi poslovi sertifikacije koje je sektor PANCERT zaključio do 16.05.2008. godine prenose se na novo privredno društvo. Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO NOVI SAD zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 i kompetentno je za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta (sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sistema menadžmenta bezbednošću hrane i sistema menadžmenta bezbednošću informacija) koji su utvrđeni Sertifikatom o akreditaciji  br. 08-004 od 27.04.2023. sa važenjem do 26.04.2027.