Izjava o nepristrasnosti

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI

Rukovodstvo PANCERTA je svesno značaja nepristrasnosti i mogućeg sukoba interesa do kojih može doći prilikom sprovođenja postupka sertifikacije i zbog toga je sprovelo mere za sprečavanje ovih pojava.

Radi očuvanja nepristrasnosti sve odluke se donose na osnovu objektivnih dokaza do kojih su predstavnici PANCERTA došli tokom postupka provere i na te odluke ne mogu uticati drugi interesi ili druge strane.

U cilju sprečavanja sukoba interesa u postupku sertifikacije se angažuje osoblje koje ni na koji način ne može da ugrozi nepristrasnost povezano sa organizacijom koja se proverava i da nije izloženo bilo kojoj vrsti pritiska koji bi mogao imati uticaj na nepristrasnost.

Niko od zaposlenih u sertifikacionom telu PANCERT se ne bavi pružanjem konsalting usluga za implementaciju sistema menadžmenta.

U cilju obezbeđenja nepristrasnosti sertifikaciono telo PANCERT je imenovalo komisiju za obezbeđenje nepristrasnosti koju čine predstavnici zainteresovanih strana.

PANCERT informiše komisiju o svim pretnjama po nepristrasnost i savete komisije smatra obavezujućim.

 

Novi Sad, 08.01.2016.

Direktor: Donata Veg Juristovski