Politika kvaliteta

Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO NOVI SAD
na kompetentan, dosledan i nepristrasan način vrši
proveru i sertifikaciju: sistema menadžmenta kvalitetom,
sistema menadžmenta životnom sredinom,
sistema menadžmenta bezbednošću
i zdravljem na radu,
sistema menadžmenta bezbednošću hrane,
sistema menadžmenta bezbednošću informacija i
sistema menadžmenta energijom
u proizvodnim i uslužnim organizacijama.
Dobrom organizacijom, stručnim, visokoprofesionalnim, nepristrasnim i nediskriminatorskim
vršenjem sertifikacije integrisanog sistema menadžmenta, ispunjavamo sve zahteve i potrebe
korisnika naših usluga i društva u celini.

Ciljevi naše politike su:

  • kvalitet usluge kojim se stiče neograničeno poverenje klijenata,
  • poštovanje i primena principa kao smernica za donošenje odluka,
  • nivo poslovne komunikacije po kojoj će kadrovi DOO PANCERT NOVI SAD biti prepoznatljivi,
  • zapošljavanje i angažovanje visokoobrazovanog kadra,
  • stalno stručno usavršavanje kadrova,
  • partnerski odnosi sa klijentima i podugovaračima,
  • saradnja sa međunarodnim sertifikacionim telima i asocijacijama,
  • podizanje nivoa kvaliteta u privredi i društvu.

Sertifikacija sistema menadžmenta se obavlja na kompetentan, dosledan i nepristrasan
način kroz sopstveni sistem menadžmenta koji podržava i dokazuje stalno ostvarivanje
zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.


DOO PANCERT NOVI SAD
Novi Sad, 01.04.2023.

 

Potpisanu politiku kvaliteta možete preuzeti sa sledećeg linka: